Thursday, July 18, 2013

Nothing is too heavy to carry for those who love!


15th Week of Ordinary Time Thursday

Scripture:  Matthew 11:28-30

28 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.29 Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy, and my burden is light."

Reflection:

Wala may abaybayag lan storya a sakey ya lakin mankelaw ed sakey ya ugaw ya kada migagalaw ya sampiruan et sangkaalsa ton naynay so agi ton melag ya walay polyo to. Mabetbet iran sikaday taya pero no maminsan met sikaday manliket ya eerelen na taya. Tinepet to may laki ed samay ugaw no aga nabebelatan odino igaton toni so agi to insan migalaw pan makapanpainawa. Balet say kuanto may ugao. “ Aga ya ambelat ta agik ya, “ kuanto. 

On ya twa anggapoy ambelat ya lilibiten parad saray toon mangaaro anggano agaylay irap panliketan tonin gawaen mas lalo la no walay laok ton panangaro.  Sayan konsepto et gagawaen la na saray atateng ed saray anak da. Ikukurang dara ya makapan aral, napakan dara, nakawesan, napanayam ed ag nabasa no uran. Balet panliketan darayan trabaho lapud panangaro dad anak da.

Say dios ingen abayag to layan ginawa... sinakbat to ingen so krus parad sikatayo anggano nairapan inanusan to ta say panliketan to samay pakasalba tod sikatayo ed kairapan. Anggad natan ni iimbitaan to itayon unassinger ed sikato no nanairapan tayo ed saray lilibiten tayon problema wadtan ya naynay ya mangiba ed sikatayo pian nayarian tayo tan nalampasan tayo iray antokaman ya dadalanen tayon pakagunigonan ed bilay.

Misalamat tayod dios ed saraya...

No comments:

Post a Comment