Tuesday, October 25, 2011

"BATIK UPLAND 2011"


"BATIK UPLAND 2011"

The Our Mother of Perpetual Help Parish in Canan Norte, Malasiqui, Pangasian will be conducting a BATIK UPLAND 2011" this coming October 28, 2011. This is a FUN RUN activity to raise funds for the improvement of the Parish structure specifically for building the PARISH HALL.
The Fun Run activity offers 1k, 3k, 5k, 7k and 10 kilometers for you to choose from. The said activity will begin with a concelebrated Mass at 5: 30 in the morning followed by the fun run at around 6: 45a.m.
Come and join us!
For your registration and other inquiries please contact the following:

Geneva Viray                        - Parish Youth coordinator             - 09077068928
Pamela De Guzman            - Parish Youth coordinator             - 09179961896

Or Log On to Our Mother of Perpetual Help Parish Canan….    

Friday, October 21, 2011

Pannugnunutan parad Kumatalomplon Simba ed Ordinarion Panaon – A


Pannugnunutan parad Kumatalomplon Simba ed Ordinarion Panaon – A
Scripture: Matthew 22:34-40

Walay duaran aso dya ed simbaan. Agkoanta no anta yoy kangaranan da.  No kabat yo ra say labay ton ibaga mabetbet kayod dya. TOM and GERRY so kangaranan dan dua. Dati manjojogging ak kaibak si Gerry anggad man ed paarap diman ed Arenas, si Tommy natitilak ta melmelag, singa manseselos. Basta onsasabi ak la duklusen daak ya dua insan ketketen day pantaloon ko. “Kabuddy –buddy” ran dwa.
Saray aso manaya:
1. Walay liknaan da, no undangol may sakey undangol met may sakey,  agnira mansasamsaman ed  panangan. No agto naupot may sakey kanen tomay sakey.
2.    Aliwan peke, no agto gabay talagan agto gabay, no kakolkol to talagan kakolkol to.
3.    Niganggan ira,  no walay pausilan mo, usilan to  met.
4.    Singa wala met so panangaro ed sikara.(balet agkoni asali  nanmaliw ya aso)hehehe
Say too met:
1.    Walay liknaan tomet, no undangol so sakey ondango met mandadangolan ya amin no walay balita(tsismis). No dyad pamilya panangan aga mansasamsaman pero no relief samsaman, (hehehe).
2.    Say too balet no maminsan peke, kakolkol to say kuanto andipa (tiraen ton pabeneg)
3.    Agto gabay so paiganggan (pwera labat no walay____? anta yo la, ununor la)
4.    Walay panangaro ya tunay balet… mas lalo la ed kapara ton too.

Say kuanen Kristo ed samay nantepet, “Arom so Dios ed intiron pusom, kamarerwam, nunot, tan biskeg mo tan arom so kaparam ya too ya singa panangarom ed sikan dili.” Say onsoblay ed Dios et say kapara tayo ya too. Say makapaermen balet ta no maminsan baliktad. Wala ni mas inaro toy ayep nen say kapara ton too. Walay inanaro toy ayep to balet agto ira naitdan iray kakaabay ton aga mamangan. Say unsublay ed Dios et Too manaya too insan arom nira ya ganagana.

Ayan ebanghelyo tayo natan aminpigapigan abasak la sanleleg ya wadyak ed Canan, siguro tatalaranan yo la no antoy ibagak baka pareho, hehe. Anta tayo met la no antoy sangkamanunaan ed amin ya ganggan. Samay aroen moy Dios insan aroen moy kaparam ya too.

SIkatayon totoo, akin ed kailangan tayon mangaro? Ta kasi met manaya nanlapud gapoy gapo aman so inkatoo tayo katon no alingwanan tayoy mangaro alingwanan tayo met so inkasikatayo. Ta nen pinalsa itayo na Dios kaparpara itayo so Dios, insan sakey ni, say Dios et Panangaro. Katon ayan talaga so samay panliketan tayo ed bilay tayo no nalikna tayo iraraya ya klasin panangaro. Insan nibaga tayon  totoo itayo na Dios. Aya so pidumaan tayo ed amin ya pinalsa. Ta walay liknaan tayon mangaro anggan siopa. Manlapud Dios, sarilim, pamilyam, kakaabay anggad amin ya nakaulop mo sarag mon aroen ya tunay.

Misalamat tayod Dios ta pinalsa to itayon totoon walay panangaro. Usaren tayo iraya komun.

Wednesday, October 12, 2011

Reflection for SUNDAY of the 29th week of Ordinary Time
MAONG YA KRISTIYANO: MAONG YA TOTOOY GOBYERNO
(with the introduction from fr. Dudz translated in pangasinan)
No unla tayod mall natan, naani or nabwas no makaunla kayo, say nanengneng tayo diman nankakanat ya totoo. Karaklen et akaimis, singa anggapoy problema singa anggapoly utang da, mayabyaman, amayamay so kuarta. Say katwaan say gagawaen da balet diman manpabetel, manshopping or window shopping. Kasabi dad abong say kuanda nilawan kkon sinaliw man! Hehehe. Say kuanda man lanti apatira labat so problemay too natan: PERA, KUARTA, MONEY. DATUNG!
Say ebanghelyo tayo natan aray Herodians gabay dan erelen si Jesus ed saray ebat to. Sinubok da pero alingo ira ta say kuanto iter ed Cesar so parad sikato tan iter ed Dios so parad Dios. Ta manaya, duaray citizen tayo:  diad Mundo tan prad tawen tayo met balet. Gabayen tayo ya unyan talaga. Walay pibabali tayod gobyerno tan wala met so pibabali tayod simbahan.
Nen Biyerners ya kabwasan simmempetak ed abong ta inalak may birth certificate ko. Walad bandad letsab say akasulat CITIZENSHIP: Filipino kuanto. No iner ka inyanak ta nimparehistro aman. Nen inalak so baptismal certificate ko say akasulat Roman Catholic. NO iner ka abinyagan aman. Singa unya met duara ya talaga.
Diad ebanghelyo antoy iter ed Caesar say imbaga nen Kristo it is all about money ya kanepegan tayon iter tan e serbisyo met. Ta kasi nen saman no akakargay lupam ed kuarta ya gagamiten na toto say labay ton ibaga nasasakupan tan ooleyen mo iray amin ya manggagamit iman. Ayamay panag – oley ya walay anggaan to balet. Balet antoy parad Dios ey? Diad libro na Genesis say kuanto diman “ We are created in the image and likeness of God” bawat sakey ed sikatayo singa akaimprintay lupa na Dios ed sikatayo ta kayaryan itayo na Dios katon say iter tayo et no antomay  walay kakanaan ton maong ed bilay tayo say mismon  BILAY, TRABAHO, tan SERBISYO.
Ta no maminsan napnapnu tayoy pulitikay mundo alingwanan tayoy pulitikay Dios. Say pulitikay Dios ayamay  walay panamerdona, panangasi. Tan no gawaen tayo iraraya nibaga tayon citizen tayo met na planarian na Dios. Sikaton amay dadasalen tayod AMAMI say ibabaga tayo ed unsabi komuy panarian mo diad dalin unong ed tawen.
Siren say imbitasyon na Dios ed sikatayo natan et nibaga tayo met komun ya, “ I render to God wholly and without condition my entire self.”