Saturday, November 26, 2011

Reflection for First Sunday of Advent – B


Reflection for First Sunday of Advent – B
Pannugnunutan parad Unaan ya Simba ed Panaoy Adviento - B

Happy new year ed sikayon amin!!!hehehe mankelaw kilamet amo a singa agkini asanay last year ta imbagak la ya. Panunto met ey mansasabit kilabat ni arkos na kaabungan yo, Christmas light, Christmas tree,  tataloran kansyon ni apractice daray choir kabebetta new year la. Andi kasi ta unyan talaga ed simbaan. Say unaan ya simba ya adviento et amayamay ya balo ed simbaan.  Say babasaen, calendaryo, say kurtina, say aga labat ni balo ayay mismon simbaan tayo.hehe.  Andibali ta asingger la.hehehe
Sayay adviento kasi odino advent et nanlapud salitan Latin (adventus) ya say labay ton ibaga arrival or coming into a place. Nen saman ya panaon duaray meaning to ya, nayarin parad saray ipasyar daray walay betang ed gobyerno or samay religious aspect to et isabi na manangilaban. No nipaakar ed simbaan balet duara met so meaning to ya amay coming into the world that he became man insan amay second coming to ya sikatoy manari la. Ya sikato tan ya talagay rason akinet manparaan tayo.
Antoy liknaan yo odino antoy gawaen yo no say inaro yo et immalis insan agyoni anta no kapigan so isabi to. Panliketan yo kasi iyalis tan panermenan yoy isabi to? Nayari met ya panermenan yoy iyalis to tan panliketan yoy agew ya isabi to. Itext mon naynay lagi tawagan mo, etc.
Singa amay storya nen colasa amay asawa nen colas nankatulong. Immalis may amo to manttv budoy insan binondo girl so babantayan to, anengneng na kapara ton katulong say kuanto, “ Antoy gagawaen mo? Immebat si colasa, “Agmo nanenengneng? I’m busy watching tv.” Sabagay walay gagawaen tomet ya twa balet ta aliwa.
Nen saman ya panaon awa, karaklan aray mamayaman taynanan day kasamak da itiwala dad sikaray kayaryan da. Walaray manermen wala met iray manliket. Walaray no unsabi amo da et excited ira wala met iray no unsabi amo da et maingongot ira. Araramay akaparaan ya naynay ya excited ya isabi amo da makakaliket ira. Ermen met baleted saramay anggapoy gagawaen da odino aliwa ta tami naabet da. Singa sikatayo met. No mantatalaran tayoy baleg ya bisita odino baleg ya event antoy usually ya reaction tayo. Excited ka or trabaho la lamet, kuantayo. hehehe
            Baleta ta say twan mensahe na ebanghelyo awa aga nayarin salatan, say kuanen Kristo manparaan kayon naynay. Kasi agtayo antay isabi to. Anton klasin panagparaan? A singa samay nen niman ya talaga say panagparaan aliwan external no ag ingen amay walad utel na puso.
            No pansinen tayo siren say importante iparaanan et say ugali tayo tan say puso tayo tan say malet ya pananisia. Makapalikliet yay gagawaen tayo kasi diba no January 1, maingal so panabet tayoy balon taon pero natan ey marereen so balon taon tayo. Dapat labat kasi met say Dios akalmoy twan kareenan.  Grabe lay ingal na mundo natan itdan tayo pa met na kareenan so puso tayo aya so balibalin pamparaan tayo. Apatiran simba ya ya panparaan tayo apatiran parol so silewan tayo aliwa labat iran dekorasyon na kaabungan tan simbaan tayo no ag ingen manmaliw ya panunot ya naynay ya dapat ready tayo ed isabi to diad kaabungan tayo tan diad puso tayo.

Schedule of Activities for December


1.       Schedules of Brgy. Masses for  Advent Season – evening 5:30 catecheshis and  6:30- Mass
Date:                                       Barangay:                           
December 1, 2011      -           Canan Sur                 
December 2, 2011      -           Pamaranum                      
December 3, 2011      -           Palapar Norte          
December 4, 2011      -           Palapar Sur              
December 5, 2011      -           Bongar                   
December 6, 2011      -           Tobor                     
December 7, 2011      -           Nancapian              
December 8, 2011      -           Lareg – Lareg           
December 9, 2011      -           Bacundao East                 
December 10, 2011    -           Mangan Dampay       
December 11,2011     -           Lunec                           
December 12, 2011    -           Balite                        
December 13, 2011    -           Taloyan                    
December 14, 2011    -           Bacundao West        
December 15, 2011    -           Canan Norte             
2.       Parol Making Contest    -              December 10, 2011 ( visitation and picture taking) to be submitted on
        or before Decmeber 15 evening.
3.       December 8 (Feast of the Immaculate Conception)- rosary before the Mass
4.     
  NOVENA MASSES sponsors                 
December 16    -              Youth                                                                                
December 17    -              Pukdol  I                                                              
December 18    -              Pukdol  II                                                         
December 19    -              Pukdol  III                                                           
December 20    -              Pukdol  IV                                                            
December 21    -              Pukdol  V                                                             
December 22    -              Farmers and Senior Citizens                        
December 23    -              Barangay Officials + COV + BHW                                                                              
December 24    -              Teachers                                                             
December 24    -              Helpers and Pastoral Councils                                                                -
December 31     -              Youth and Drivers                                                                                        

5.       Gift giving for the 200 children   -              December 28, 2011
6.       
10.   Christmas Party                -
December 30, 2011
Presentationns:                                Lectors, helpers, Brggy. Coor, sacristan, youth, EEms, Convento boys