Friday, March 8, 2013

Reflection for Saturday in the 3rd Week of Lent


Saturday in the Third Week in LentLuke 18:9-14
SAY MAPAABEBAN PITOTONGTONG


            Nen kalabyan pasempetak ya mandadrive paarap ed Canan, dugadugan mandedengelak ed radyo ed 103.1 MOR, walay may segment dan tepetan day reaksyon iray listeners. Say topic et, Antoy gawaen da no walay katongtong dan sobray lastog to?. Amayamay so ebat da walaray say kuanda et paulyanan dala, sapawan da or aray arum tuklawen tay mata to tan amayamay nira…  hehehe. Grabe met ya talaga anggan siopa tan met siguro naasar tayo no unyan sitwasyon so nasabi tayo.
               Say ebat tayo karaklan ed saraya ed very human siyempre tan ordinaryo. Balet dyad ebanghelyo tayo natan singa umman so agawa. SI Kristo angistoryay parabola ya duaran mitotongtong ed Dios nen limmarad templo. Amay sakey ya pariseo malaslastog tan say dasal toni ingen balaw ed arom ya too. Samantalang amay sakey ya managsingil ya buwis et manbabawin unkekerew na perdona ed Dios ed saray kakapuyan to ngalngali agtoni nilingaw ya papatuken so pagew to.
                Kasempet dan dwa antoy agawa? Amay makasalanan akaawat ya grasya aman balet so pariseo simmempet ya singa anggapoy agawa. Akin? Ta say Dios manaya nenengnengen to so mapaabeban puso.  Say mapaatagey napaabeba say mapaabeba sikaray napaatagey.
                Untan met pa so twan nagagawa ed relasyon tayo ed kapara tayon totoo no maminsan abalang tayo sikatayo lay sangakatalinoan tan sangkatagueyan pati pitotongtong tayod arom anta manaya elekan tan babalawen da tayo labat la.
                Anggano say relasyon tayod Dios met dyad panagdasal aliwan sikatayo labat lan naynay so mansasalita tan manbibida kailangan tayo met so undengel ed Dios. Manpareen  tan masimuon ya manbabawi ed saray kakapuyan tayo tan birbiren tayon amin ya walad sikatayo pati mismon bilay tayo ed nanlapu ed sikato. Diad tway twa anggapon balot so nilastog tayod sikato.