Sunday, December 11, 2011

Kumatlon SImba na Panaon ya Adviento – B

Say Tunay ya liwawa et samay Nalikna tayoy Panangaro na Dios ed baling sakey ed sikatayo!!!
Kumatlon SImba na Panaon ya Adviento – B


Kapigan so sampot yon impansine? No medyo abayag lan agkayo mapaga ta ilibre takayo nagunuyan basta baleg ko koleksiyon tayo…hahaha. No unla tayod loob na sinean nalikas tayon agaylay bilonget maliket tayo no walay katumbukan tayon security guard ya walay awit ton flashlight ya man giya ed sikatayo. No pansinen tayo kaloob tayod sinean manpalabas tayoy pigaran minuto dyad panbabantay tayo singa unliliwawa so pakanengneng tayo la ya agtayo napapansin ambegyan aka teen to mata tayod palabas. Amay datin bilonget ya pakanengneng tayo kabebekta unliliwawa ya agtayo napapansin.
Agagik ira singa unya so sisilibraan tayo natan, amay datin nen saman ya manbibilay irad bilonget so totoo naitadan iray pankanawnawan manbilay natan ed liwawa. Natan ya simba wala tayo lad kumatlo ed panaon ya adviento. Say kolor et singa pink ya isisimbolo toy singa pansalat ya liknaan amay datin ambilonget ya kolor ya violet unkakalnan paarap ed amputi. Amay datin ermen ya nalilikna tayo ed nasalatan natan ya liket lapud panangaro na Dios ed sikatayo. Amay nalikna tan liknaen tayo komun so untan lan panangaro na Dios ed sikatayo.
Singa amay storyay uga ya makokomplain ed ina to ta agda ni naisaliwan ya sapatos to lapud kairapan met ya talaga. Anggad walay arengel ton masaya – sayan ugaw ya uneelek ed abay na abong da a nen anengneng to et anggapoy sali to.  Anunutan to ya no amay ugaw ed makakaliket anggano angapoy sali to ta say importante ed samay pasko  no narealized tayo ya inanaro na Dios tan ibalita itayo irarayan katwaan.

Tuesday, December 6, 2011

Pannugnunutan parad Kumadwan Simba na Adviento – B


Manparaaan  tayo Lawas ed Isabi nen Kriston Katawan
Pannugnunutan parad Kumadwan Simba na Adviento – B
December 4, 2011

Siopad sikatayoy gabay toy unlad tawen? Natan la…as in!…Siguro gabay tayon amin pero aliwa nin natan. Akin? Ta agtayo ni ready. Singa storyay taloran bibien mamarikit ya akukulaw. Inaatey iran aga ni ready. Kasabi dad san Pedro say kuanto itdan toray pagsubok ya no unarap irad mamaarap ed tawen walay reward da basta ag ira makagattin ya pato ed dalan. Nen manaakar ira, quakquak kuay paton agattinan tomay sakey tan biglan pinmawaly so papangit ya laki ya reward to. Pigaran minuto, quakquak kuay paton aggattinan tomay sakey tan biglan walay papangit ya lakin reward to. Amay sakey anggapoy aggattinan ton maliket nen biglan walay sangkapangitan ya limmesa ed abay to tan say kuanto. Agay laya akagattinak ni pato kuanto may laki… hehehe.
Talagan karaklan ed sikatayo natatakot kasi, agtini antay panagperdona tan panangasi na dios.no iner so laen tayo kuantora. Diba say Advento panagparaan aliwa labat parad PASKO, aya met may isabi na Dios ed bilay tan abay tayo. On ya twa siguro anggapoy deserving ed sikatayo pero kato lanti nanmaliw ya too lapud panangaro to ed sikatayo pian mas natalusan tayon maong
Anta yo awa si San Juan Bautista no mansesermon ay dumaduma makapataktakot… angapoy joke to seryoson puro, balet talagan dedengelen na saray totoo.no ibabaga tolan “BENEGAN YO RAY KASALANAN YO”… walay burning desire ton mangi announce na isabi na katawan.
Balet siyempre  aliwan basta – basta met ta say Dios ed Just judge. Ayusen tayo met so panagbilay tayo. Aya parad sikatayon amin. No masugal tayo ayusen tayo met, mainum tayo bawasan tayo met, no matsismis ka agi katawan aya duma ya talagan ekalen ya. Antoni? Panlinis na puso pian balibali kakaugip tayo. Unla tayod dugan dalan. Idasal tayon itdan itayo kumon na Dios ya biskeg ya arapen irayan challenges ed bilay tayo.
Manmaliw komun ya makabaliksan yan panaon ya advent. Aselselan lay kumadwan kandila misalamat tayod dios ed saya.  Iparaan tayoy sarili tayo  parad dios pian no nasabi isabi to ag itayo natatakot.