Sunday, December 11, 2011

Kumatlon SImba na Panaon ya Adviento – B

Say Tunay ya liwawa et samay Nalikna tayoy Panangaro na Dios ed baling sakey ed sikatayo!!!
Kumatlon SImba na Panaon ya Adviento – B


Kapigan so sampot yon impansine? No medyo abayag lan agkayo mapaga ta ilibre takayo nagunuyan basta baleg ko koleksiyon tayo…hahaha. No unla tayod loob na sinean nalikas tayon agaylay bilonget maliket tayo no walay katumbukan tayon security guard ya walay awit ton flashlight ya man giya ed sikatayo. No pansinen tayo kaloob tayod sinean manpalabas tayoy pigaran minuto dyad panbabantay tayo singa unliliwawa so pakanengneng tayo la ya agtayo napapansin ambegyan aka teen to mata tayod palabas. Amay datin bilonget ya pakanengneng tayo kabebekta unliliwawa ya agtayo napapansin.
Agagik ira singa unya so sisilibraan tayo natan, amay datin nen saman ya manbibilay irad bilonget so totoo naitadan iray pankanawnawan manbilay natan ed liwawa. Natan ya simba wala tayo lad kumatlo ed panaon ya adviento. Say kolor et singa pink ya isisimbolo toy singa pansalat ya liknaan amay datin ambilonget ya kolor ya violet unkakalnan paarap ed amputi. Amay datin ermen ya nalilikna tayo ed nasalatan natan ya liket lapud panangaro na Dios ed sikatayo. Amay nalikna tan liknaen tayo komun so untan lan panangaro na Dios ed sikatayo.
Singa amay storyay uga ya makokomplain ed ina to ta agda ni naisaliwan ya sapatos to lapud kairapan met ya talaga. Anggad walay arengel ton masaya – sayan ugaw ya uneelek ed abay na abong da a nen anengneng to et anggapoy sali to.  Anunutan to ya no amay ugaw ed makakaliket anggano angapoy sali to ta say importante ed samay pasko  no narealized tayo ya inanaro na Dios tan ibalita itayo irarayan katwaan.

Tuesday, December 6, 2011

Pannugnunutan parad Kumadwan Simba na Adviento – B


Manparaaan  tayo Lawas ed Isabi nen Kriston Katawan
Pannugnunutan parad Kumadwan Simba na Adviento – B
December 4, 2011

Siopad sikatayoy gabay toy unlad tawen? Natan la…as in!…Siguro gabay tayon amin pero aliwa nin natan. Akin? Ta agtayo ni ready. Singa storyay taloran bibien mamarikit ya akukulaw. Inaatey iran aga ni ready. Kasabi dad san Pedro say kuanto itdan toray pagsubok ya no unarap irad mamaarap ed tawen walay reward da basta ag ira makagattin ya pato ed dalan. Nen manaakar ira, quakquak kuay paton agattinan tomay sakey tan biglan pinmawaly so papangit ya laki ya reward to. Pigaran minuto, quakquak kuay paton aggattinan tomay sakey tan biglan walay papangit ya lakin reward to. Amay sakey anggapoy aggattinan ton maliket nen biglan walay sangkapangitan ya limmesa ed abay to tan say kuanto. Agay laya akagattinak ni pato kuanto may laki… hehehe.
Talagan karaklan ed sikatayo natatakot kasi, agtini antay panagperdona tan panangasi na dios.no iner so laen tayo kuantora. Diba say Advento panagparaan aliwa labat parad PASKO, aya met may isabi na Dios ed bilay tan abay tayo. On ya twa siguro anggapoy deserving ed sikatayo pero kato lanti nanmaliw ya too lapud panangaro to ed sikatayo pian mas natalusan tayon maong
Anta yo awa si San Juan Bautista no mansesermon ay dumaduma makapataktakot… angapoy joke to seryoson puro, balet talagan dedengelen na saray totoo.no ibabaga tolan “BENEGAN YO RAY KASALANAN YO”… walay burning desire ton mangi announce na isabi na katawan.
Balet siyempre  aliwan basta – basta met ta say Dios ed Just judge. Ayusen tayo met so panagbilay tayo. Aya parad sikatayon amin. No masugal tayo ayusen tayo met, mainum tayo bawasan tayo met, no matsismis ka agi katawan aya duma ya talagan ekalen ya. Antoni? Panlinis na puso pian balibali kakaugip tayo. Unla tayod dugan dalan. Idasal tayon itdan itayo kumon na Dios ya biskeg ya arapen irayan challenges ed bilay tayo.
Manmaliw komun ya makabaliksan yan panaon ya advent. Aselselan lay kumadwan kandila misalamat tayod dios ed saya.  Iparaan tayoy sarili tayo  parad dios pian no nasabi isabi to ag itayo natatakot.

Saturday, November 26, 2011

Reflection for First Sunday of Advent – B


Reflection for First Sunday of Advent – B
Pannugnunutan parad Unaan ya Simba ed Panaoy Adviento - B

Happy new year ed sikayon amin!!!hehehe mankelaw kilamet amo a singa agkini asanay last year ta imbagak la ya. Panunto met ey mansasabit kilabat ni arkos na kaabungan yo, Christmas light, Christmas tree,  tataloran kansyon ni apractice daray choir kabebetta new year la. Andi kasi ta unyan talaga ed simbaan. Say unaan ya simba ya adviento et amayamay ya balo ed simbaan.  Say babasaen, calendaryo, say kurtina, say aga labat ni balo ayay mismon simbaan tayo.hehe.  Andibali ta asingger la.hehehe
Sayay adviento kasi odino advent et nanlapud salitan Latin (adventus) ya say labay ton ibaga arrival or coming into a place. Nen saman ya panaon duaray meaning to ya, nayarin parad saray ipasyar daray walay betang ed gobyerno or samay religious aspect to et isabi na manangilaban. No nipaakar ed simbaan balet duara met so meaning to ya amay coming into the world that he became man insan amay second coming to ya sikatoy manari la. Ya sikato tan ya talagay rason akinet manparaan tayo.
Antoy liknaan yo odino antoy gawaen yo no say inaro yo et immalis insan agyoni anta no kapigan so isabi to. Panliketan yo kasi iyalis tan panermenan yoy isabi to? Nayari met ya panermenan yoy iyalis to tan panliketan yoy agew ya isabi to. Itext mon naynay lagi tawagan mo, etc.
Singa amay storya nen colasa amay asawa nen colas nankatulong. Immalis may amo to manttv budoy insan binondo girl so babantayan to, anengneng na kapara ton katulong say kuanto, “ Antoy gagawaen mo? Immebat si colasa, “Agmo nanenengneng? I’m busy watching tv.” Sabagay walay gagawaen tomet ya twa balet ta aliwa.
Nen saman ya panaon awa, karaklan aray mamayaman taynanan day kasamak da itiwala dad sikaray kayaryan da. Walaray manermen wala met iray manliket. Walaray no unsabi amo da et excited ira wala met iray no unsabi amo da et maingongot ira. Araramay akaparaan ya naynay ya excited ya isabi amo da makakaliket ira. Ermen met baleted saramay anggapoy gagawaen da odino aliwa ta tami naabet da. Singa sikatayo met. No mantatalaran tayoy baleg ya bisita odino baleg ya event antoy usually ya reaction tayo. Excited ka or trabaho la lamet, kuantayo. hehehe
            Baleta ta say twan mensahe na ebanghelyo awa aga nayarin salatan, say kuanen Kristo manparaan kayon naynay. Kasi agtayo antay isabi to. Anton klasin panagparaan? A singa samay nen niman ya talaga say panagparaan aliwan external no ag ingen amay walad utel na puso.
            No pansinen tayo siren say importante iparaanan et say ugali tayo tan say puso tayo tan say malet ya pananisia. Makapalikliet yay gagawaen tayo kasi diba no January 1, maingal so panabet tayoy balon taon pero natan ey marereen so balon taon tayo. Dapat labat kasi met say Dios akalmoy twan kareenan.  Grabe lay ingal na mundo natan itdan tayo pa met na kareenan so puso tayo aya so balibalin pamparaan tayo. Apatiran simba ya ya panparaan tayo apatiran parol so silewan tayo aliwa labat iran dekorasyon na kaabungan tan simbaan tayo no ag ingen manmaliw ya panunot ya naynay ya dapat ready tayo ed isabi to diad kaabungan tayo tan diad puso tayo.

Schedule of Activities for December


1.       Schedules of Brgy. Masses for  Advent Season – evening 5:30 catecheshis and  6:30- Mass
Date:                                       Barangay:                           
December 1, 2011      -           Canan Sur                 
December 2, 2011      -           Pamaranum                      
December 3, 2011      -           Palapar Norte          
December 4, 2011      -           Palapar Sur              
December 5, 2011      -           Bongar                   
December 6, 2011      -           Tobor                     
December 7, 2011      -           Nancapian              
December 8, 2011      -           Lareg – Lareg           
December 9, 2011      -           Bacundao East                 
December 10, 2011    -           Mangan Dampay       
December 11,2011     -           Lunec                           
December 12, 2011    -           Balite                        
December 13, 2011    -           Taloyan                    
December 14, 2011    -           Bacundao West        
December 15, 2011    -           Canan Norte             
2.       Parol Making Contest    -              December 10, 2011 ( visitation and picture taking) to be submitted on
        or before Decmeber 15 evening.
3.       December 8 (Feast of the Immaculate Conception)- rosary before the Mass
4.     
  NOVENA MASSES sponsors                 
December 16    -              Youth                                                                                
December 17    -              Pukdol  I                                                              
December 18    -              Pukdol  II                                                         
December 19    -              Pukdol  III                                                           
December 20    -              Pukdol  IV                                                            
December 21    -              Pukdol  V                                                             
December 22    -              Farmers and Senior Citizens                        
December 23    -              Barangay Officials + COV + BHW                                                                              
December 24    -              Teachers                                                             
December 24    -              Helpers and Pastoral Councils                                                                -
December 31     -              Youth and Drivers                                                                                        

5.       Gift giving for the 200 children   -              December 28, 2011
6.       
10.   Christmas Party                -
December 30, 2011
Presentationns:                                Lectors, helpers, Brggy. Coor, sacristan, youth, EEms, Convento boys

Tuesday, October 25, 2011

"BATIK UPLAND 2011"


"BATIK UPLAND 2011"

The Our Mother of Perpetual Help Parish in Canan Norte, Malasiqui, Pangasian will be conducting a BATIK UPLAND 2011" this coming October 28, 2011. This is a FUN RUN activity to raise funds for the improvement of the Parish structure specifically for building the PARISH HALL.
The Fun Run activity offers 1k, 3k, 5k, 7k and 10 kilometers for you to choose from. The said activity will begin with a concelebrated Mass at 5: 30 in the morning followed by the fun run at around 6: 45a.m.
Come and join us!
For your registration and other inquiries please contact the following:

Geneva Viray                        - Parish Youth coordinator             - 09077068928
Pamela De Guzman            - Parish Youth coordinator             - 09179961896

Or Log On to Our Mother of Perpetual Help Parish Canan….    

Friday, October 21, 2011

Pannugnunutan parad Kumatalomplon Simba ed Ordinarion Panaon – A


Pannugnunutan parad Kumatalomplon Simba ed Ordinarion Panaon – A
Scripture: Matthew 22:34-40

Walay duaran aso dya ed simbaan. Agkoanta no anta yoy kangaranan da.  No kabat yo ra say labay ton ibaga mabetbet kayod dya. TOM and GERRY so kangaranan dan dua. Dati manjojogging ak kaibak si Gerry anggad man ed paarap diman ed Arenas, si Tommy natitilak ta melmelag, singa manseselos. Basta onsasabi ak la duklusen daak ya dua insan ketketen day pantaloon ko. “Kabuddy –buddy” ran dwa.
Saray aso manaya:
1. Walay liknaan da, no undangol may sakey undangol met may sakey,  agnira mansasamsaman ed  panangan. No agto naupot may sakey kanen tomay sakey.
2.    Aliwan peke, no agto gabay talagan agto gabay, no kakolkol to talagan kakolkol to.
3.    Niganggan ira,  no walay pausilan mo, usilan to  met.
4.    Singa wala met so panangaro ed sikara.(balet agkoni asali  nanmaliw ya aso)hehehe
Say too met:
1.    Walay liknaan tomet, no undangol so sakey ondango met mandadangolan ya amin no walay balita(tsismis). No dyad pamilya panangan aga mansasamsaman pero no relief samsaman, (hehehe).
2.    Say too balet no maminsan peke, kakolkol to say kuanto andipa (tiraen ton pabeneg)
3.    Agto gabay so paiganggan (pwera labat no walay____? anta yo la, ununor la)
4.    Walay panangaro ya tunay balet… mas lalo la ed kapara ton too.

Say kuanen Kristo ed samay nantepet, “Arom so Dios ed intiron pusom, kamarerwam, nunot, tan biskeg mo tan arom so kaparam ya too ya singa panangarom ed sikan dili.” Say onsoblay ed Dios et say kapara tayo ya too. Say makapaermen balet ta no maminsan baliktad. Wala ni mas inaro toy ayep nen say kapara ton too. Walay inanaro toy ayep to balet agto ira naitdan iray kakaabay ton aga mamangan. Say unsublay ed Dios et Too manaya too insan arom nira ya ganagana.

Ayan ebanghelyo tayo natan aminpigapigan abasak la sanleleg ya wadyak ed Canan, siguro tatalaranan yo la no antoy ibagak baka pareho, hehe. Anta tayo met la no antoy sangkamanunaan ed amin ya ganggan. Samay aroen moy Dios insan aroen moy kaparam ya too.

SIkatayon totoo, akin ed kailangan tayon mangaro? Ta kasi met manaya nanlapud gapoy gapo aman so inkatoo tayo katon no alingwanan tayoy mangaro alingwanan tayo met so inkasikatayo. Ta nen pinalsa itayo na Dios kaparpara itayo so Dios, insan sakey ni, say Dios et Panangaro. Katon ayan talaga so samay panliketan tayo ed bilay tayo no nalikna tayo iraraya ya klasin panangaro. Insan nibaga tayon  totoo itayo na Dios. Aya so pidumaan tayo ed amin ya pinalsa. Ta walay liknaan tayon mangaro anggan siopa. Manlapud Dios, sarilim, pamilyam, kakaabay anggad amin ya nakaulop mo sarag mon aroen ya tunay.

Misalamat tayod Dios ta pinalsa to itayon totoon walay panangaro. Usaren tayo iraya komun.

Wednesday, October 12, 2011

Reflection for SUNDAY of the 29th week of Ordinary Time
MAONG YA KRISTIYANO: MAONG YA TOTOOY GOBYERNO
(with the introduction from fr. Dudz translated in pangasinan)
No unla tayod mall natan, naani or nabwas no makaunla kayo, say nanengneng tayo diman nankakanat ya totoo. Karaklen et akaimis, singa anggapoy problema singa anggapoly utang da, mayabyaman, amayamay so kuarta. Say katwaan say gagawaen da balet diman manpabetel, manshopping or window shopping. Kasabi dad abong say kuanda nilawan kkon sinaliw man! Hehehe. Say kuanda man lanti apatira labat so problemay too natan: PERA, KUARTA, MONEY. DATUNG!
Say ebanghelyo tayo natan aray Herodians gabay dan erelen si Jesus ed saray ebat to. Sinubok da pero alingo ira ta say kuanto iter ed Cesar so parad sikato tan iter ed Dios so parad Dios. Ta manaya, duaray citizen tayo:  diad Mundo tan prad tawen tayo met balet. Gabayen tayo ya unyan talaga. Walay pibabali tayod gobyerno tan wala met so pibabali tayod simbahan.
Nen Biyerners ya kabwasan simmempetak ed abong ta inalak may birth certificate ko. Walad bandad letsab say akasulat CITIZENSHIP: Filipino kuanto. No iner ka inyanak ta nimparehistro aman. Nen inalak so baptismal certificate ko say akasulat Roman Catholic. NO iner ka abinyagan aman. Singa unya met duara ya talaga.
Diad ebanghelyo antoy iter ed Caesar say imbaga nen Kristo it is all about money ya kanepegan tayon iter tan e serbisyo met. Ta kasi nen saman no akakargay lupam ed kuarta ya gagamiten na toto say labay ton ibaga nasasakupan tan ooleyen mo iray amin ya manggagamit iman. Ayamay panag – oley ya walay anggaan to balet. Balet antoy parad Dios ey? Diad libro na Genesis say kuanto diman “ We are created in the image and likeness of God” bawat sakey ed sikatayo singa akaimprintay lupa na Dios ed sikatayo ta kayaryan itayo na Dios katon say iter tayo et no antomay  walay kakanaan ton maong ed bilay tayo say mismon  BILAY, TRABAHO, tan SERBISYO.
Ta no maminsan napnapnu tayoy pulitikay mundo alingwanan tayoy pulitikay Dios. Say pulitikay Dios ayamay  walay panamerdona, panangasi. Tan no gawaen tayo iraraya nibaga tayon citizen tayo met na planarian na Dios. Sikaton amay dadasalen tayod AMAMI say ibabaga tayo ed unsabi komuy panarian mo diad dalin unong ed tawen.
Siren say imbitasyon na Dios ed sikatayo natan et nibaga tayo met komun ya, “ I render to God wholly and without condition my entire self.”